sayingimages:

Follow Saying images for more great quotes

sayingimages:

Follow Saying images for more great quotes

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)

(Source: therhumboogie, via itshadrian)

(Source: mizge, via itshadrian)

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)
nhttam:

Đầu năm nói chuyện nợ nần! VINASHIN nợ bao nhiêu? Và làm được gì với số tiền nợ đó?Ngày 1/1/2014, Vinashin bị xoá sổ (đổi tên thành SBIC). Sổ thì xoá mà nợ con nguyên, và dân lãnh đủ!

nhttam:

Đầu năm nói chuyện nợ nần! VINASHIN nợ bao nhiêu? Và làm được gì với số tiền nợ đó?

Ngày 1/1/2014, Vinashin bị xoá sổ (đổi tên thành SBIC). Sổ thì xoá mà nợ con nguyên, và dân lãnh đủ!

"People don’t make you happy, your thoughts do. People don’t make you sad, your emotions do. Age doesn’t make you mature, experiences do"

— (via psych-facts)

psychofactz:

More Facts on Psychofacts :)